var jjid = 17025; var strs= new Array(); $(document).ready(function() { $.ajax({ type:'POST', url:'../StaticServlet.aspx', data:'jnid='+jjid, success:function(msg){ strs = msg.split("@@"); if(strs[0] != null){ $('#myinfo').html(strs[0])} if(strs[1] != null){ $('#upnext').html(strs[1])} if(strs[2] != null){ $('#ranks').html(strs[2])} if(strs[3] != null){ $('#replynum').html(strs[3])} if(strs[4] != null){ $('#userlogin').html(strs[4])} if(strs[5] != null){ $('#userlogin2').html(strs[5])} if(strs[6] != null){ $('#userlogin3').html(strs[6])} if(strs[7] != null){ $('#ltxjoblink').html(strs[7])} return false; } }) })
您目前的位置:谈古论今首页>>历史上的今天>>>>正文

1908年6月30日 通古斯因陨星大爆炸

2011-06-30点击:
[导读]1908年6月30日上午7时,在中西伯利亚上空,一个几十万吨重的大流星落在贝加尔湖西北通古斯河以北,在离地面6公里的上空爆炸。

从叶尼塞河至勒拿河之间1500公里的范围都曾看见,一个比太阳还亮的火球从东南向西北掠空而过。爆炸声在直径为2000公里范围可听到,世界各地的地震仪都有地震波记录下来。

距爆炸地点600多公里的一列火车上的乘客,被震得几乎摔出座位;爆炸的声音,在2250公里远的地方都能听见;它的威力使2000平方公里范围内的树木被刮倒,并引起一场大火。爆炸以后的两个晚上,这里的天空非常亮,离爆炸点很远地方的人,半夜还能在外面看报。因为这件事发生在通古斯河上空,人们习惯地把它称作“通古斯事件”,而把那爆炸的物体称做“通古斯天体”。像通古斯这样的巨型陨星,迄今发现的只有10个,其中最大的两个均落在西伯利亚。另一个于1947年2月12日上午11时,落在海参崴附近的老爷岭山脉,故称老爷岭陨星。通古斯卡陨星以每秒60公里的速度向地球迎面冲击。由于速度太快,在空中时已经烧毁,地面上难以找到它的碎片。

编辑:LTX0084

function sethomepage(wangzhi){ document.body.style.behavior='url(#default#homepage)'; document.body.setHomePage(wangzhi); } function setsoucang(wangzhi,mingcheng){ window.external.AddFavorite(wangzhi,mingcheng); } function search() { var ss = document.getElementById("txtsearch").value; if(ss == "") { alert("请输入要搜索的文章关键词!"); history.back(); } else { window.location.href="../SearchList.aspx?Sea="+escape(ss); } } function reply() { var rr = document.getElementById("txtReply").value; if(rr == "" || rr == "文明上网,理性发言") { alert("请输入要评论的内容!"); history.back(); }else if(rr.length > 200) { alert("评论的内容200字以内!"); history.back(); } else { window.location.href="../ReplyServlet.aspx?Id="+ 17025 +"&Rt=" +escape(rr); } } var f=1; function cl(id){ if (f==1){ document.getElementById(id).value=''; f=2; } }